FW: November 3, Coronavirus (COVID-19) News Update Kelly Fey Bolender 04 Nov 2020 15:34 UTC