FW: November 24, Coronavirus (COVID-19) News Update Kelly Fey Bolender 24 Nov 2020 19:08 UTC